Konyar Hukuk Bürosu | İşçi Avukatı, İşçi Hakları,iş hukuk,ticaret hukuku,işçi hakları neler ,iş ve trafik kazaları tazminatı

  • 0212 546 35 67
  • 0212 679 05 47
  • 0212 546 35 67
  • [protected email address]

Özel Güvenlik hukuk

Özel Güvenlik hukuk

ÖZEL GÜVENLİĞİN ANLAMI VE KAPSAMI 

Güvenlik, insanların, eşyaların, araçların, konutların, işyerlerinin, bilgilerin, faaliyetlerin, hizmetlerin yani sahip olduğumuz her şeyin tehlike ve tehditlerden uzak olması hali ile bunların huzur ve sağlık içinde bulunmasını tehdit eden, zarar veren, faaliyet ve işlevinden men eden her türlü cebir, şiddet, şantaj ve eylemi durdurmaya, caydırmaya veya etkisini en aza indirmeye yönelik plan, program ve prosedürlerle belirlenen etkinlikler sonucu arzulanan durumun oluşturulmasıdır. Özel Güvenlik; Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı , mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerini ifade eder. Kamu: halk, topluluk, millet, ahali, amme demektir. Kolluk: Kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi, suç işlendiği taktirde fail, iz ve delillerinin tespit edilmesi amacıyla devlet tarafından kurulan, suç konusuyla orantılı olarak temel hak ve hürriyetleri kısıtlama ve zor kullanma yetkisine sahip birimlere kolluk denir. Özel Güvenliğin Felsefesi Özel güvenlik felsefesi Liberal demokrasi ve Liberal iktisat temellerine dayalı olup sisteme bireyleri aktif olarak dahil eden bir yaklaşımın ürünüdür. Demokrasi kararların katılımla ve çoğunluk tarafından alınması, Liberalizm ise Mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyetinin olduğu bir anlayıştır.Bireyler ve toplum kamu hizmetlerinin pasif tarafı olmaktan çıkıp aktif olarak devreye sokulmakta, talep eden, sorgulayan, çözüm öneren ve çözüm bulan, kamu yönetimine mecbur ve mahkum olmayan birey hedeflenmektedir. Özel Güvenliğin temelinde mülkiyet ve teşebbüs hürriyeti yatar. Mantık şudur: "Mülkümü haksız saldırılardan korumak hakkımdır. Bunun için de koruma imkan ve donanımına sahip olmalıyım.” “İşletmemi, kanunlara uygun olarak yönetebilmek için, işletmem içerisinde yönetim kurallarımı uygulayabilecek gücüm de bulunmalıdır." Özel hukuk mülkiyet ve yönetim haklarını gerçekleştirebilmek için Özel Güvenliğe ihtiyaç duyabilirler. Bunun zemini de liberal demokrasidir.”

Özel Güvenlik Kimlik kartının alınmasına engel haller veya mevcut kimlik kartını iptal sebepleri nelerdir?


Özel Güvenlik Kimlik kartının alınmasına engel haller veya mevcut kimlik kartını iptal sebepleri nelerdir?

Bu konu sayıları yüzbinleri bulan özel güvenlik görevlilerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsünden önce ögg kimlik kartını almak nispeten kolaydı. Ancak bu tarihten sonra KHK ile bu hususta önemli düzenlemeler yapılıp konu yeniden düzenlenmiştir. Buna 680 sayılı KHK'nin 69. Maddesi ile 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. “d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 
3WTURK CMS v8.1